துல்லியமான இயந்திர பாகங்கள் செயலாக்கம்

10 வருட உற்பத்தி அனுபவம்
பேனர் 123

தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

ஜியாகோங்செஜியன்1
ஜியாகோங்செஜியன்2
ஜியாகோங்செஜியன்3
WEDM-LS
ஜியாகோங்செஜியன்5
ஜியாகோங்செஜியன்6
ஜியாகோங்செஜியன்7
ஜியாகோங்செஜியன்8
ஜியாகோங்செஜியன்9
CMM
பின்ழி2
பின்ழி3
பின்ஜி4
யுவான்கு img1
யுவான்கு img2